สถานการณ์น้ำฝายหนองหวายวันนี้

ระดับน้ำหน้าฝาย   163.04 เมตร (รทก.)

ระดับน้ำท้ายฝาย   159.20  เมตร (รทก.)

อัตราการไหลของน้ำล้นผ่านฝาย  -  ลบ.ม./วินาที

อัตราการไหลน้ำผ่านปตร.ทรายฝั่งขวา 1.171 ลบ.ม./วินาที

อัตราการไหลน้ำผ่านปคร.ทรายฝั่งซ้าย 1.873 ลบ.ม./วินาที

รวมอัตราการไหลของน้ำผ่านฝายทั้งสิ้น 3.044 ลบ.ม./วินาที

 =========================================

อัตราการไหลของน้ำผ่านคลองRMC  4.702 ลบ.ม./วินาที

อัตราการไหลของน้ำผ่านคลองLMC  -  ลบ.ม./วินาที

=========================================

สถานการณ์น้ำโครงการฯ หนองหวาย 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา

ปริมาณฝนหัวงาน  -  มม. (สะสมถึงวันนี้ 799.7 มม.)

ปริมาณน้ำที่เขื่อนอุบลรัตน์ระบาย  0.300 ล้าน ลบ.ม.

ปริมาณน้ำไหลผ่านฝายทั้งสิ้น    0.294 ล้าน ลบ.ม.

(สำหรับประปาขอนแก่น มหาสารคาม อุตสาหกรรม รักษาระบบนิเวศน์ตั้งแต่ท้ายฝายหนองหวายลำน้ำพอง ลำน้ำชี เขื่อนระบายน้ำมหาสารคาม จนถึงเขื่อนระบายน้ำวังยาง)

ปริมาณน้ำส่งเข้าคลอง RMC  0.407 ล้าน ลบ.ม.

ปริมาณน้ำส่งเข้าคลอง LMC  -  ล้าน ลบ.ม.

=========================================

 สถานการณ์น้ำในเขื่อนอุบลรัตน์ เวลา 8:00 น.

ปริมาณน้ำเขื่อนอุบลรัตน์ เวลา 24:00 น.

=========================================

ตรวจวัดคุณภาพน้ำ

ค่า DO หน้าฝายและท้ายฝายหนองหวาย

ในช่วงเฝ้าระวัง

==============================

 การติดตามค่า DO ในลำน้ำพองจากสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 10

==============================