วัน เดือน ปี
ค่า DO หน่วยมิลลิกรัม/ลิตร หมายเหตุ

จุดที่ 1 หน้าฝาย จุดที่ 2 ท้ายฝาย

จุดที่ 3  ลงน้ำพอง

บ.กุดพังเครือ

โรงสูบประปาขอนแก่น (บ้านหนองหิน) วัดท่าสองคร
               
2 มิย.2560 1.57 5.66 7.29       น้ำล้นฝาย
12 เมย.2560 2.57 5.76 7.18 6.26 5.13   น้ำล้นฝาย
23 มีค.2560 2.43 4.72 6.82 6.51 4.64 4.38 น้ำล้นฝาย
17 มีค.2560 2.13 5.13 7.34       น้ำล้นฝาย
15 กพ.2560 5.12     7.54 7.06   น้ำล้นฝาย
1 กย.2559 2.52 5.32 6.96 5.05 3.55 3.15 ประตูระบายทราย
25 สค.2559 2.43 3.61 6.91 5.72 3.00 5.20 ประตูระบายทราย
17 สค.2559 0.16 4.48 6.80 5.29 2.68 1.74 ประตูระบายทราย
9 สค.2559  1.12  5.01  7.03 5.03  3.25  1.86  น้ำล้นฝาย 
3 สค.2559 0.67 3.57 6.54 4.01 2.79 1.75 ประตูระบายทราย
28 กค.2559 0.24 2.65 6.66 4.91  1.67  1.08  น้ำล้นฝาย
21 กค.2559 0.94 2.95 7.07 5.09  2.57  1.31  น้ำล้นฝาย
14 กค.2559 1.17 2.88 6.95 4.25  2.26  2.09  น้ำล้นฝาย
7 กค.2559 0.16 3.66 7.15 3.47  1.80  1.48  น้ำล้นฝาย
29 มิย.2559 0.23 3.60 6.99  4.13 1.33 3.02  น้ำล้นฝาย
20 มิย.2559 0.60 2.66 6.59       ประตูระบายทราย
13 มิย.2559 0.85 3.05 6.84       ประตูระบายทราย
7 มิย.2559 0.55 2.43 6.64       ประตูระบายทราย
31 พค.2559 0.21 2.49 6.48       ประตูระบายทราย
23 พค.2559 1.09 2.02 6.58       ประตูระบายทราย
16 พค.2559 0.54 2.18 6.31       ประตูระบายทราย
10 พค.2559 0.79 1.56 6.28       ประตูระบายทราย
2 พค.2559 0.91 2.17 6.33       ประตูระบายทราย
25 เมย.2559 0.86 3.08 6.46       ประตูระบายทราย
18 เมย.2559 0.81 3.58 6.51       ประตูระบายทราย
11 เมย.2559 1.06 4.75 6.91       ประตูระบายทราย
4 เมย.2559 0.78 5.17 7.04       ประตูระบายทราย
29 มีค.2559 0.91 5.38 7.35       ประตูระบายทราย
22 มีค.2559 0.90 4.61 7.11       ประตูระบายทราย
14 มีค.2559 1.16 5.33 7.40       ประตูระบายทราย
7 มีค.2559 1.77 6.75 7.63       ประตูระบายทราย
29 กพ.2559 1.23 5.51 7.80       ประตูระบายทราย
23 กพ.2559 1.05 4.77 7.58       ประตูระบายทราย
15 กพ.2559 1.86 6.15 7.86       ประตูระบายทราย
8 กพ.2559 2.49 6.02 8.09       ประตูระบายทราย
1 กพ.2559 0.72 4.32 7.58       ประตูระบายทราย
26 มค.2559 0.35 5.34 7.92       ประตูระบายทราย
18 มค.2559 1.14 4.70 7.47       ประตูระบายทราย
11 มค.2559 0.66 3.40 7.55       ประตูระบายทราย
5 มค.2559 1.76 4.58 7.51       ประตูระบายทราย
28 ธค.2558 1.15 3.77 7.48       ประตูระบายทราย
21 ธค.2558 1.09 4.12 7.58       ประตูระบายทราย
14 ธค.2558 1.15 3.77 7.28       ประตูระบายทราย
8 ธค.2558 0.66 3.56 7.32       ประตูระบายทราย
30 พย.2558 0.72 3.72 7.05       ประตูระบายทราย
23 พย.2558 1.23 3.50 6.96       ประตูระบายทราย
16 พย.2558 2.75 4.04 7.04       ประตูระบายทราย
10 พย.2558 0.51 3.14 7.02       ประตูระบายทราย
2 พย.2558 1.36 3.95 6.41       ประตูระบายทราย
22 ตค.2558 1.21            
14 กย.2558 1.62            
26 สค.2558 0.76            
13 กค.2558 1.84 6.03 6.84       ประตูระบายทราย
9 มิย.2558 0.66 4.42 6.66       ประตูระบายทราย
8 มิย.2558 0.21 3.65 6.98       ประตูระบายทราย
3 มิย.2558 0.95 5.54 6.83       ประตูระบายทราย
2 มิย.2558 1.06 4.46 6.80       ประตูระบายทราย
29 พค.2558 1.19 5.05 6.73       ประตูระบายทราย
28 พค.2558 0.90 5.17 6.82       ประตูระบายทราย
27 พค.2558 0.53 5.30 6.80       ประตูระบายทราย
26 พค.2558 0.26 5.03 6.90       ประตูระบายทราย
25 พค.2558 0.80 5.12 7.00       น้ำล้นฝาย
22 พค.2558 1.32 5.80 6.95       น้ำล้นฝาย
20 พค.2558 0.86 5.50 7.00       น้ำล้นฝาย
19 พค.2558 1.08 5.27 7.07       น้ำล้นฝาย
18 พค.2558 1.13 5.75 6.94       น้ำล้นฝาย
15 พค.2558 1.05 6.19 7.04       น้ำล้นฝาย
14 พค.2558 1.32 6.73 7.01       น้ำล้นฝาย
12 พค.2558 0.95 5.75 7.01       น้ำล้นฝาย 
11 พค.2558 0.78 5.80 7.03       น้ำล้นฝาย
 7 พค.2558 1.22 6.23 7.06       น้ำล้นฝาย
6 พค.2558 0.75 5.34 7.19       น้ำล้นฝาย
1 พค.2558 1.28 5.84 7.35       น้ำล้นฝาย
30 เมย.2558 1.65 6.77 7.32       น้ำล้นฝาย
29 เมย.2558 1.72 7.35 7.46       น้ำล้นฝาย
28 เมย.2558 1.20 6.06 7.33       น้ำล้นฝาย 
27 เมย.2558  1.46 6.86 7.45        น้ำล้นฝาย
25 เมย.2558 0.82 5.00 7.38       น้ำล้นฝาย
 24 เมย.2558 1.58 6.59 7.36       น้ำล้นฝาย
23 เมย.2558   0.83 5.17 7.30       น้ำล้นฝาย
22 เมย.2558  1.03 6.05 7.37       นำ้ล้นฝาย 
21 เมย.2558 1.33 6.48 7.26       น้ำล้นฝาย 
20 เมย.2558   1.43 5.83 7.22       น้ำล้นฝาย 
17 เมย.2558 1.16 5.81 7.31       น้ำล้นฝาย
16 เมย.2558 1.51 6.28 7.43       น้ำล้นฝาย
10 เมย.2558 1.33 6.38 7.39       น้ำล้นฝาย
9 เมย.2558  1.14 5.81 7.40       น้ำล้นฝาย 
8 เมย.2558   1.34 5.66 7.35       น้ำล้นฝาย 
7 เมย.2558   1.52 5.63  7.34        น้ำล้นฝาย
3 เมย.2558 1.48 5.32 7.46       น้ำล้นฝาย
2 เมย.2558 1.50 5.07 7.41       น้ำล้นฝาย
1 เมย.2558  1.45 4.92  7.43       น้ำล้นฝาย
31 มีค.2558 1.34 4.90 7.50       น้ำล้นฝาย
30 มีค.2558 0.77  4.61  7.49       น้ำล้นฝาย
27 มีค.2558  0.96  4.23 7.68       น้ำล้นฝาย
26 มีค.2558 1.11 4.49 7.68       น้ำล้นฝาย
25 มีค.2558 0.97 3.30 7.47       เปิดประตูระบายทราย
24 มีค.2558 0.80 4.39 7.44       เปิดประตูระบายทราย
23 มีค.2558 1.00 4.56 7.38       เปิดประตูระบายทราย
22 มีค.2558 1.57 5.44