ระบบระบายน้ำ

            อยู่ในพื้นที่ชลประทาน ฝั่งขวาและฝั่งซ้ายของลำน้ำพอง

ระบบระบายน้ำฝั่งขวา  ประกอบด้วยคลองระบายน้ำ จำนวน 21 สาย ความยาว 80.338 กิโลเมตร มีรายละเอียดดังนี้

 

ฝ่าย

ส่งน้ำฯ

ลำดับ

ที่

ชื่อคลองระบายน้ำ

ความยาว

(กม.)

ฝ่าย

ส่งน้ำฯ

ลำดับ

ที่

ชื่อคลองระบายน้ำ

ความยาว

(กม.)

2 1 D2 ห้วยยาง  2.400 3 1 ห้วยหางแห้ง-เลิงเปลือย  0.920
D3 ห้วยหินลาด  0.900 2 D8 ห้วยพระคือ 16.675 
D4 ห้วยบักตอ 1.200  D9  5.564 
D5 ห้วยคำบอน 3.000  D10  6.168 
D6 ห้วยไห 2.300  D11  2.484 
D7 ห้วยใหญ่ 8.400  1R-D8 หนองเลิงเปลือย 3.100 
D7A ห้วยปลาหลาย-ขัว 10.800  2L-D8 หนองไข่นก 4.539 
D7B ห้วยกุดกว้าง 5.528  รวมฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 จำนวน 7 สาย  39.450
1R-D7A ห้วยหว้า 1.800  รวมระบบระบายน้ำฝั่งขวา       80.338  
10  1R-D7B ห้วยศิลา 1.000 
11  หนองกางฮุง  0.440         
12  หนองยวน-หนองหวาย  1.600         
13  หนองคล้า  0.900         
14  หนองเข้  0.620         
รวมฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 จำนวน 14 สาย  40.888        

 

ระบบระบายน้ำฝั่งซ้าย   ประกอบด้วยคลองระบายน้ำ 52 สาย ความยาว 274.832 กิโลเมตร มีรายละเอียดดังนี้

 

ฝ่าย

ส่งน้ำฯ

ลำดับ

ที่

ชื่อคลองระบายน้ำ

ความยาว

(กม.)

ฝ่าย

ส่งน้ำฯ

ลำดับ

ที่

ชื่อคลองระบายน้ำ

ความยาว

(กม.)

1 D8  13.150 8 1 1R-D1 12.900
1R-D8  1.805  2 1R-1-D1 3.249 
1L-D8  7.180  1R-2-D1  2.233 
2L-D8  3.769  1L-1R-D1 3.745 
D9  16.946  1L-1L-1R-D1  2.284 
1L-D9  5.205  1R-1R-D1  7.100 
2L-D9  3.588  1R-1R-1R-D1  4.240 
1R-D9  6.192  1L-1R-1R-1R-D1  1.490 
รวมฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 4 จำนวน 8 สาย  57.835 1R-1-1R-D1  2.400
5 1  D7 19.566  10  1R-1-1-1R-D1  1.113 
1R-D7   4.447 11  1R-2-1R-D1 2.113 
2L-D7  4.251  12  2R-1R-D1  2.999 
3L-D7  5.167  13  1L-1-1R-D1  3.779 
รวมฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 จำนวน 4 สาย 33.431  14  2R-D1  3.918 
6 1 D5 30.700  15  3R-D1  9.834 
1R-D5  3.500  16 1L-3R-D1 1.733 
3 2R-D5 1.831 17  2L-3R-D1  2.259 
4 4R-D5 4.572 18  1R-3R-D1  2.403 
5 1L-4R-D5 2.786 19  2R-3R-D1  1.484 
รวมฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 6 จำนวน 5 สาย 43.389 20  1R-4R-D1  5.055 
7 1 1L-D5 4.900  21  1R-1R-4R-D1  2.266 
1R-1L-D5  9.600  22 1R-1-4R-D1 1.771 
3 1L-1R-1L-D5 2.014 23  1R-2-4R-D1 2.203 
4 2L-1L-D5 2.405 รวมฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 8 จำนวน 23 สาย 82.571
5 3L-1L-D5 1.950 รวมระบบระบายน้ำฝั่งซ้าย 274.832  
6 D2 8.288
7 1R-D2 2.870        
8 2R-D2 2.169 รวมระบบระบายน้ำทั้งโครงการ 355.170  
9 3R-D2 1.862
10 4R-D2 2.548        
11 4R-D1 15.100        
12  1L-4R-D1  3.900         
รวมฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 7 จำนวน 12 สาย 57.606         

 

ระบบป้องกันบรรเทาอุทกภัย

ประกอบด้วย

  • สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าเพื่อการระบายน้ำที่ ปตร.ห้วยเชียงส่ง จำนวน 10 เครื่อง อัตราสูบรวม 30 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที

 

  • พนังกั้นน้ำพองและน้ำชีในเขตพื้นที่ชลประทานฝั่งขวา ยาว 27.517 กิโลเมตร
ฝ่ายส่งน้ำฯ ลำดับที่ พนังกั้นน้ำ จาก กม. ถึง กม.

ความยาว

(กม.)

3 1 พนังกั้นน้ำพองฝั่งขวา 0+000 9+500 9.500
2 พนังกั้นน้ำชีฝั่งขวา 0+000 18+017 18.017
รวมพนังกั้นน้ำพื้นที่ชลประทานฝั่งขวา 27.517
  • พนังกั้นน้ำพองและน้ำชีในเขตพื้นที่ชลประทานฝั่งซ้าย ยาว 75.494  กิโลเมตร มีรายละเอียดดังนี้
 ฝ่ายส่งน้ำฯ  ลำดับที่  พนังกั้นน้ำ  จาก กม  ถึง กม.  ความยาว

(กม.)

5 1 พนังกั้นน้ำพอง A3  0+000 10+628   10.628
รวมฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5       10.628
6 1 พนังกั้นน้ำชี A2   0+000 4+958  4.958 
พนังกั้นน้ำชี A1  27+106 40+333  13.227 
รวมฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 6 18.185 
7 1 พนังกั้นน้ำชี A1 17+245 27+106  9.861 
พนังกั้นน้ำชี B2 0+000  2+167  2.167
รวมฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 7 12.028 
8   1 พนังกั้นน้ำชี A1 0+000 17+245  17.245
พนังกั้นน้ำชี B1 0+000 17+408  17.408 
รวมฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 8 34.653 
รวมพนังกั้นน้ำพื้นที่ชลประทานฝั่งซ้าย  75.494