ประตูระบายน้ำอุทกวิภาชประสิทธิ จ.นครศรีธรรมราช
รางวัลชนะเลิส ภาพถ่ายอาคารชลประทานสวยงาม "คืนความสุข"
อ่างเก็บน้ำหนองช้างใหญ่ จ.อุบลราชธานี
"อ่างเก็บน้ำเพื่อประชาชน"
เขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล จ.เชียงใหม่
"สมบูรณ์ชล"
เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ จ.ลพบุรี
"ป่าสักชลสิทธิ์"
ชลประทานแม่แตง จ.เชียงใหม่
Flume "เส้นทางหล่อเลี้ยง"
ฝายหนองหวาย จ.ขอนแก่น
"หว่านแหผ่านกระแสคลื่น"
ท้ายฝายหนองหวาย จ.ขอนแก่น
"หาอยู่หากิน"

 สถานการณ์น้ำฝายหนองหวายวันนี้

ระดับน้ำหน้าฝาย   162.56 เมตร (รทก.)

ระดับน้ำท้ายฝาย   159.20  เมตร (รทก.)

อัตราการไหลของน้ำล้นผ่านฝาย  -  ลบ.ม./วินาที

อัตราการไหลน้ำผ่านปตร.ทรายฝั่งขวา 2.855 ลบ.ม./วินาที

อัตราการไหลน้ำผ่านปคร.ทรายฝั่งซ้าย 3.294 ลบ.ม./วินาที

รวมอัตราการไหลของน้ำผ่านฝายทั้งสิ้น 6.149 ลบ.ม./วินาที

 =========================================

อัตราการไหลของน้ำผ่านคลองRMC  -  ลบ.ม./วินาที

อัตราการไหลของน้ำผ่านคลองLMC  -  ลบ.ม./วินาที

=========================================

สถานการณ์น้ำโครงการฯ หนองหวาย 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา

ปริมาณฝนหัวงาน  -  มม. (สะสมถึงวันนี้ 867.1 มม.)

ปริมาณน้ำที่เขื่อนอุบลรัตน์ระบาย  0.650 ล้าน ลบ.ม.

ปริมาณน้ำไหลผ่านฝายทั้งสิ้น    0.534 ล้าน ลบ.ม.

(สำหรับประปาขอนแก่น มหาสารคาม อุตสาหกรรม รักษาระบบนิเวศน์ตั้งแต่ท้ายฝายหนองหวายลำน้ำพอง ลำน้ำชี เขื่อนระบายน้ำมหาสารคาม จนถึงเขื่อนระบายน้ำวังยาง)

ปริมาณน้ำส่งเข้าคลอง RMC  -  ล้าน ลบ.ม.

ปริมาณน้ำส่งเข้าคลอง LMC  -  ล้าน ลบ.ม.

=========================================

 สถานการณ์น้ำในเขื่อนอุบลรัตน์ เวลา 8:00 น.

ปริมาณน้ำเขื่อนอุบลรัตน์ เวลา 24:00 น.

=========================================

ตรวจวัดคุณภาพน้ำ

ค่า DO หน้าฝายและท้ายฝายหนองหวาย

ในช่วงเฝ้าระวัง

==============================

 การติดตามค่า DO ในลำน้ำพองจากสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 10

============================== 

 


วัน เดือน ปี
ค่า DO หน่วยมิลลิกรัม/ลิตร หมายเหตุ

จุดที่ 1 หน้าฝาย จุดที่ 2 ท้ายฝาย

จุดที่ 3  ลงน้ำพอง

บ.กุดพังเครือ

โรงสูบประปาขอนแก่น (บ้านหนองหิน) วัดท่าสองคร
               
2 มิย.2560 1.57 5.66 7.29       น้ำล้นฝาย
12 เมย.2560 2.57 5.76 7.18 6.26 5.13   น้ำล้นฝาย
23 มีค.2560 2.43 4.72 6.82 6.51 4.64 4.38 น้ำล้นฝาย
17 มีค.2560 2.13 5.13 7.34       น้ำล้นฝาย
15 กพ.2560 5.12     7.54 7.06   น้ำล้นฝาย
1 กย.2559 2.52 5.32 6.96 5.05 3.55 3.15 ประตูระบายทราย
25 สค.2559 2.43 3.61 6.91 5.72 3.00 5.20 ประตูระบายทราย
17 สค.2559 0.16 4.48 6.80 5.29 2.68 1.74 ประตูระบายทราย
9 สค.2559  1.12  5.01  7.03 5.03  3.25  1.86  น้ำล้นฝาย 
3 สค.2559 0.67 3.57 6.54 4.01 2.79 1.75 ประตูระบายทราย
28 กค.2559 0.24 2.65 6.66 4.91  1.67  1.08  น้ำล้นฝาย
21 กค.2559 0.94 2.95 7.07 5.09  2.57  1.31  น้ำล้นฝาย
14 กค.2559 1.17 2.88 6.95 4.25  2.26  2.09  น้ำล้นฝาย
7 กค.2559 0.16 3.66 7.15 3.47  1.80  1.48  น้ำล้นฝาย
29 มิย.2559 0.23 3.60 6.99  4.13 1.33 3.02  น้ำล้นฝาย
20 มิย.2559 0.60 2.66 6.59       ประตูระบายทราย
13 มิย.2559 0.85 3.05 6.84       ประตูระบายทราย
7 มิย.2559 0.55 2.43 6.64       ประตูระบายทราย
31 พค.2559 0.21 2.49 6.48       ประตูระบายทราย
23 พค.2559 1.09 2.02 6.58       ประตูระบายทราย
16 พค.2559 0.54 2.18 6.31       ประตูระบายทราย
10 พค.2559 0.79 1.56 6.28       ประตูระบายทราย
2 พค.2559 0.91 2.17 6.33       ประตูระบายทราย
25 เมย.2559 0.86 3.08 6.46       ประตูระบายทราย
18 เมย.2559 0.81 3.58 6.51       ประตูระบายทราย
11 เมย.2559 1.06 4.75 6.91       ประตูระบายทราย
4 เมย.2559 0.78 5.17 7.04       ประตูระบายทราย
29 มีค.2559 0.91 5.38 7.35       ประตูระบายทราย
22 มีค.2559 0.90 4.61 7.11       ประตูระบายทราย
14 มีค.2559 1.16 5.33 7.40       ประตูระบายทราย
7 มีค.2559 1.77 6.75 7.63       ประตูระบายทราย
29 กพ.2559 1.23 5.51 7.80       ประตูระบายทราย
23 กพ.2559 1.05 4.77 7.58       ประตูระบายทราย
15 กพ.2559 1.86 6.15 7.86       ประตูระบายทราย
8 กพ.2559 2.49 6.02 8.09       ประตูระบายทราย
1 กพ.2559 0.72 4.32 7.58       ประตูระบายทราย
26 มค.2559 0.35 5.34 7.92       ประตูระบายทราย
18 มค.2559 1.14 4.70 7.47       ประตูระบายทราย
11 มค.2559 0.66 3.40 7.55       ประตูระบายทราย
5 มค.2559 1.76 4.58 7.51       ประตูระบายทราย
28 ธค.2558 1.15 3.77 7.48       ประตูระบายทราย
21 ธค.2558 1.09 4.12 7.58       ประตูระบายทราย
14 ธค.2558 1.15 3.77 7.28       ประตูระบายทราย
8 ธค.2558 0.66 3.56 7.32       ประตูระบายทราย
30 พย.2558 0.72 3.72 7.05       ประตูระบายทราย
23 พย.2558 1.23 3.50 6.96       ประตูระบายทราย
16 พย.2558 2.75 4.04 7.04       ประตูระบายทราย
10 พย.2558 0.51 3.14 7.02       ประตูระบายทราย
2 พย.2558 1.36 3.95 6.41       ประตูระบายทราย
22 ตค.2558 1.21            
14 กย.2558 1.62            
26 สค.2558 0.76            
13 กค.2558 1.84 6.03 6.84       ประตูระบายทราย
9 มิย.2558 0.66 4.42 6.66       ประตูระบายทราย
8 มิย.2558 0.21 3.65 6.98       ประตูระบายทราย
3 มิย.2558 0.95 5.54 6.83       ประตูระบายทราย
2 มิย.2558 1.06 4.46 6.80       ประตูระบายทราย
29 พค.2558 1.19 5.05 6.73       ประตูระบายทราย
28 พค.2558 0.90 5.17 6.82       ประตูระบายทราย
27 พค.2558 0.53 5.30 6.80       ประตูระบายทราย
26 พค.2558 0.26 5.03 6.90       ประตูระบายทราย
25 พค.2558 0.80 5.12 7.00       น้ำล้นฝาย
22 พค.2558 1.32 5.80 6.95       น้ำล้นฝาย
20 พค.2558 0.86 5.50 7.00       น้ำล้นฝาย
19 พค.2558 1.08 5.27 7.07       น้ำล้นฝาย
18 พค.2558 1.13 5.75 6.94       น้ำล้นฝาย
15 พค.2558 1.05 6.19 7.04       น้ำล้นฝาย
14 พค.2558 1.32 6.73 7.01       น้ำล้นฝาย
12 พค.2558 0.95 5.75 7.01       น้ำล้นฝาย 
11 พค.2558 0.78 5.80 7.03       น้ำล้นฝาย
 7 พค.2558 1.22 6.23 7.06       น้ำล้นฝาย
6 พค.2558 0.75 5.34 7.19       น้ำล้นฝาย
1 พค.2558 1.28 5.84 7.35       น้ำล้นฝาย
30 เมย.2558 1.65 6.77 7.32       น้ำล้นฝาย
29 เมย.2558 1.72 7.35 7.46       น้ำล้นฝาย
28 เมย.2558 1.20 6.06 7.33       น้ำล้นฝาย 
27 เมย.2558  1.46 6.86 7.45        น้ำล้นฝาย
25 เมย.2558 0.82 5.00 7.38       น้ำล้นฝาย
 24 เมย.2558 1.58 6.59 7.36       น้ำล้นฝาย
23 เมย.2558   0.83 5.17 7.30       น้ำล้นฝาย
22 เมย.2558  1.03 6.05 7.37       นำ้ล้นฝาย 
21 เมย.2558 1.33 6.48 7.26       น้ำล้นฝาย 
20 เมย.2558   1.43 5.83 7.22       น้ำล้นฝาย 
17 เมย.2558 1.16 5.81 7.31       น้ำล้นฝาย
16 เมย.2558 1.51 6.28 7.43       น้ำล้นฝาย
10 เมย.2558 1.33 6.38 7.39       น้ำล้นฝาย
9 เมย.2558  1.14 5.81 7.40       น้ำล้นฝาย 
8 เมย.2558   1.34 5.66 7.35       น้ำล้นฝาย 
7 เมย.2558   1.52 5.63  7.34        น้ำล้นฝาย
3 เมย.2558 1.48 5.32 7.46       น้ำล้นฝาย
2 เมย.2558 1.50 5.07 7.41       น้ำล้นฝาย
1 เมย.2558  1.45 4.92  7.43       น้ำล้นฝาย
31 มีค.2558 1.34 4.90 7.50       น้ำล้นฝาย
30 มีค.2558 0.77  4.61  7.49       น้ำล้นฝาย
27 มีค.2558  0.96  4.23 7.68       น้ำล้นฝาย
26 มีค.2558 1.11 4.49 7.68       น้ำล้นฝาย
25 มีค.2558 0.97 3.30 7.47       เปิดประตูระบายทราย
24 มีค.2558 0.80 4.39 7.44       เปิดประตูระบายทราย
23 มีค.2558 1.00 4.56 7.38       เปิดประตูระบายทราย
22 มีค.2558 1.57 5.44