ประตูระบายน้ำอุทกวิภาชประสิทธิ จ.นครศรีธรรมราช
รางวัลชนะเลิส ภาพถ่ายอาคารชลประทานสวยงาม "คืนความสุข"
อ่างเก็บน้ำหนองช้างใหญ่ จ.อุบลราชธานี
"อ่างเก็บน้ำเพื่อประชาชน"
เขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล จ.เชียงใหม่
"สมบูรณ์ชล"
เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ จ.ลพบุรี
"ป่าสักชลสิทธิ์"
ชลประทานแม่แตง จ.เชียงใหม่
Flume "เส้นทางหล่อเลี้ยง"
ฝายหนองหวาย จ.ขอนแก่น
"หว่านแหผ่านกระแสคลื่น"
ท้ายฝายหนองหวาย จ.ขอนแก่น
"หาอยู่หากิน"

ระบบส่งน้ำ

แบ่งออกเป็น  2  ฝั่งคือ  ฝั่งขวาและฝั่งซ้ายของลำน้ำพอง

          ระบบส่งน้ำฝั่งขวา  ประกอบด้วยคลองสายใหญ่  1 สาย ความจุ 15.80 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ยาว  47.490 กิโลเมตร คลองซอยและคลองแยกซอย 15 สาย ความยาว 80.116 กิโลเมตร คูส่งน้ำ 259 สาย เพื่อส่งน้ำให้แก่พื้นที่เพาะปลูกในเขตอำเภอน้ำพอง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ประมาณ  69,997 ไร่ รายละเอียดดังตาราง

 

ลำดับ
ที่

ฝ่าย

ส่งน้ำฯ

คลองส่งน้ำ

ความยาว

(กม.)

ความจุคลองส่งน้ำ

(ลบ.ม./วินาที)

พื้นที่ชลประทาน

ตามแบบ (ไร่)

พื้นที่ส่งน้ำ (ไร่,มกราคม 2558)

ท่อส่งน้ำเข้านา

(แห่ง)

รวม จัดรูปที่ดิน คันคูน้ำ
1 2  RMC 2  30+160 15.800 10,687 10,879 7,715 3,164 35 
 1L  2+800 0.527  1,019  1,129  987  142  5
 1A-L  3+134 0.684  1,998  1,899  1,899    7
 2L  11+000 2.634  10,069  10,114  6,964  3,150  31
ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2     47+194    23,773  24,021  17,565  6,456  78
1 3 RMC 3  17+330 9.650  6,755  7,360  3,341  4,019  25 
3L  18+068 5.794  12,982  12,502  4,645  7,857   46
1R-3L   3+011 0.635  2,674  2,579  2,151  428 
2R-3L   7+480 1.408  6,590  4,861  4,323  538  19 
3R-3L   3+766 0.642  2,527  2,397    2,397 
4R-3L   2+720 0.354  999  904    904 
4L   9+274 3.000  4,614  4,050    4,050  19 
1R-4L   7+492 1.110  3,544  4,172    4,172  17 
9 1L-4L   1+878 0.239  878  750    750 
10 2L-4L  2+955 0.409  1,481  1,439    1,439 
11 5L  3+255 0.946  2,161  2,239    2,239  11 
12 1R-5L  1+714 0.293 769  852    852 
13 6L  1+569 0.317  1,025  994    994 
ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3     80+512   46,999 45,099  14,460  30,639  181 
รวมระบบส่งน้ำฝั่งขวา     127+606    70,772 69,120  32,025  37,095  259 

 

          ระบบส่งน้ำฝั่งซ้าย  ประกอบด้วยคลองส่งน้ำสายใหญ่ 1 สาย ความจุ 37.20 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ยาว 82.909 กิโลเมตร คลองซอยและคลองแยกซอย 56 สาย ความยาว 296.262 กิโลเมตร คูส่งน้ำ 647 สาย เพื่อส่งน้ำให้แก่พื้นที่เพาะปลูกในเขตอำเภอน้ำพอง  อำเภอซำสูง  อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่นและอำเภอเชียงยืน อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม 194,023  ไร่ รายละเอียดดังตาราง

 

  

  

ลำดับ
ที่

ฝ่าย

ส่งน้ำฯ

คลองส่งน้ำ

ความยาว

(กม.)

ความจุคลองส่งน้ำ

(ลบ.ม./วินาที)

พื้นที่ชลประทาน

ตามแบบ (ไร่)

พื้นที่ส่งน้ำ (ไร่,มกราคม 2558)

ท่อส่งน้ำเข้านา

(แห่ง)

รวม จัดรูปที่ดิน คันคูน้ำ
1 4 LMC 4 33+069 37.200  6,531  6,438    6,438  15 
1R 16+580 1.823  14,230  15,736    15,736  48 
2R  3+034 0.592  1,015  933    933 
4 1L-2R 0+455 0.350  1,470  1,360    1,360 
5 3R 9+797 1.431  6,063  5,699    5,699 
6 1R-3R 2+238  0.852  2,667  2,603    2,603 
7 4R 2+817 0.584  2,933  2,292    2,292 
8 5R 3+014 1.011  4,732  4,393    4,393 
ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 4 71+004   39,641  39,454    39,454  90 
1 5 LMC 5  18+851   3,116  2,188    2,188 
6R  10+955 3.340  8,956  8,969    8,969  17 
1R-6R   2+390 0.841  1,263  1,441    1,441 
1L-6R   3+900 0.581 4,005  3,690    3,690 
2R-6R   5+926 0.841  3,514  3,511    3,511 
1L-2R-6R   5+426 0.425  1,671  1,553    1,553  14
7R   12+150 1.059  5,104  5,369    5,369 
8R-1   1+920 0.271  885  1,061    1,061 
8R   8+300 0.631 1,440  1,588    1,588  11 
10  1R-8R   2+140 0.130  1,052  1,110    1,110 
11  2R-8R   2+900 0.105  429  643    643 
ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5  74+858   31,435  31,123    31,123  89 
1 6 LMC 6 13+800   4,604  5,266  3,900  1,366  18 
2 9R   18+426 3.640  8,861  5,051  3,997  1,054  19 
3 1R-9R   3+100 0.240  2,000  1,375  1,375   
2R-9R   4+150 0.407  1,865  2,111  2,111   
5 1L-9R   2+710 0.347  1,319  1,319  1,319   
6 2L-9R   2+984 0.536  2,327  2,328  2,328    10 
7 3R-9R   5+431 0.443  1,749  1,974  1,974   
8 3L-9R   6+453 0.716  3,262  3,268  3,074  194  12 
9 10R   8+995 2.113  6,171  6,486  6,203  283  20 
10 1R-10R   2+928 0.389 1,265  1,266  1,266   
11 2R-10R   3+412 0.568 2,443  2,445  2,445   
ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 6  72+389   35,866  32,889  29,992  2,897  120 
1 7 LMC 7  17+189   4,874  6,020   5,574 446  24 
11R   18+977 3.972  8,956  9,057  8,041  1,016  36 
1L-11R   2+291 0.301  1,183  1,319  1,319   
1R-11R   3+105 0.719  1,319  1,289  1,289   
1R-1R-11R   3+818 0.458  2,115  1,882  1,882   
2R-11R   3+332 0.458 2,266  2,191  2,191   
2L-11R   4+486 0.401  2,004  2,005  1,925  80  10 
3R-11R   1+528 0.188  635  635  635   
4R-11R   2+807 0.401  1,391  1,392  1,392   
10  13R   5+336 0.831  3,577  3,457  2,384  1,073  16 
11  14R   5+235 0.900  6,405  4,577  3,160  1,417  17 
ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 7  68+104   34,725  33,824  29,792  4,032  139 
1 8 12R  23+710 10.927  11,542  12,326  3,970  8,356  49 
1L-12R   12+457 5.473  8,747  9,522  677  8,845  35 
3L-12R   3+975 0.594  2,950  2,894  183  2,711  14 
4 4L-12R   3+006 0.463  1,804  1,776  1,776   
5 1R-12R   4+075 0.416  1,904  1,904  1,904   
6 5L-12R   4+048 0.581 2,529  2,544    2,544  11 
7 7L-12R   4+341 0.388  1,656  1,656    1,656 
8 8L-12R   2+556 0.375  1,521  1,519    1,519 
9 1L-1L-12R   7+356 2.086  5,278  5,220  1,596  3,624  17 
10 1R-1L-12R   4+294 0.350  1,976  1,974    1,974 
11  2L-1L-12R   2+046 0.216  725  726    726 
12  3L-1L-12R   2+983 0.293  1,615  1,017    1,017 
13  2R-1L-12R   6+374 1.026  4,059  3,958    3,958  17 
14  1R-5L-12R   1+840 0.946  800  680    680 
15 1L-1L-1L-12R   1+700 0.239  844  844  844   
16 2L-1L-1L-12R   1+860 0.389  1,375  1,375  1,375   
17 1R-1L-1L-12R   2+450 0.347  1,425  1,425    1,425 
18 2R-1L-1L-12R   1+800 0.293  1,124  1,124    1,124 
19 1R-2R-1L-12R   1+945 0.270  518  517    517 3
ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 8  92+816   52,392 53,001  12,325  40,676  209 
รวมระบบส่งน้ำฝั่งซ้าย  379+171   194,059  190,291  72,109  118,182  647 
รวมทั้งโครงการ  506+777   264,831 259,411 104,134 155,277 906

 

 

ทำเนียบผู้บริหารโครงการ

 

(หัวหน้าโครงการ , ผู้อำนวยการโครงการ)

  

1.นายธรรมเนียม ศรีสกุลดิศ รักษาราชการ พ.ศ.2511
2.นายสุพร พรประพันธ์ พ.ศ.2511 - พ.ศ.2517
3.นายชัช สาริกะภูติ พ.ศ.2517 - พ.ศ.2525
4.นายประทีป ศรีประเสริฐ พ.ศ.2525 - พ.ศ.2531
5.นายสำราญ ธรรมมุลตรี พ.ศ.2531 - พ.ศ.2541
6.นายดำรง ม่วงงาม พ.ศ.2541 - พ.ศ.2542
7.นายสำราญ ธรรมมุลตรี รักษาราชการ พ.ศ.2542
8.นายสุพัตร วัฒยุ พ.ศ.2542 - พ.ศ.2544
9.นายวิจิตร หงส์กาญจนกุล พ.ศ.2544 - พ.ศ.2547
10.นายฐาปนา วาทิน พ.ศ.2547 - พ.ศ.2552
11.นายวรวุฒิ เครือทองศรี พ.ศ.2552 - พ.ศ.2554
12.นายพรเทพ เหม็งประมูล รักษาราชการ พ.ศ.2554
13.นายประพันธ์ ก้านทอง พ.ศ.2554 - พ.ศ.2557
14.นายทรงวุฒิ กิจวรวุฒิ ตั้งแต่ ตุลาคม พ.ศ.2557 - ปัจจุบัน